Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Dostawcy kwalifikowani

Dostawca kwalifikowany - podmiot objęty procedurą weryfikacji kompetencji podmiotów świadczących usługi lub dostarczającego produkty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – na podstawie Załącznika II pkt. C rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. 

Rejestracja podmiotu na Liście Dostawców kwalifikowanych:

1. Wniosek o wpisanie na Listę Dostawców kwalifikowanych, prowadzoną w "Przewozach Regionalnych" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej „PR”), składa się w formie Kwestionariusza dostawcy, którego wzór został załączony powyżej. Wniosek ten, wraz z załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej (papierowej) na adres POLREGIO sp. z o.o., Biuro Utrzymania Taboru, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Lista Dostawców kwalifikowanych - zgłoszenie"


2. Decyzja PR o wpisaniu podmiotu na Listę Dostawców kwalifikowanych odbywa się w szczególności poprzez weryfikację złożonych przez niego dokumentów. PR ma prawo zwrócić się do wnioskującego podmiotu o złożenie wyjaśnień lub o uzupełnienie dokumentów. PR ma również prawo odmówić wpisania podmiotu na Listę Dostawców kwalifikowanych. O wynikach procesu weryfikacji podmiot wnioskujący zostanie poinformowany pisemnie.


3. Podmiot wpisany na Listę Dostawców kwalifikowanych i pozostaje na niej przez okres 24 miesięcy od daty wpisu, uzyskując tym samym status dostawcy kwalifikowanego.


4. Podmiot wpisany na Listę Dostawców kwalifikowanych może zostać z niej usunięty na własny wniosek lub w przypadku gdy:

  • PR poweźmie wiadomość o okolicznościach, które świadczą o nierzetelności zawodowej podmiotu lub
  • w przypadku dezaktualizacji istotnych danych zawartych w Kwestionariuszu dostawcy lub dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
Do pobrania
Kwestionariusz dostawcy

Data dodania pliku: 29.12.2016

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158-2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.

Data dodania pliku: 29.12.2016

Ikonka i dla artykułów informacyjnych